Sản phẩm AudioCodes

AudioCodes SBC cung cấp tất cả các giải pháp kết nối VoIP cho doanh nghiệp

AudioCodes MediaPack 1288 - High-Density Analog Gateway