Hỗ trợ kỹ thuật

Giới thiệu giao diện cài đặt SBC và Gateway AudioCodes


Hướng dẫn đăng nhập account Microsoft Teams trên IP Phone AudioCodes C450HD


Phần mềm Syslog Viewer

Phần mềm Syslog Viewer được cung cấp để hỗ trợ nhận syslog và phân tích lỗi cho các sản phẩm AudioCodes.

Link download: Syslog Viewer

Phần mềm INI Viewer/Editor

Phần mềm INI Viewer/Editor sử dụng để đọc và sửa file config (ini) trích xuất từ thiết bị AudioCodes.

Link download: INI Viewer/Editor

Tài liệu kỹ thuật mô tả sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn nhanh