Dịch vụ đa dạng

Dịch vụ thiết kế, triển khai hệ thống

Dịch vụ lắp đặt và hỗ trợ trực tiếp tại khách hàng

Dịch vụ bảo trì thiết bị và hệ thống

Dịch vụ cho thuê VoIP Gateway / SBC